Lög og reglur

Flýtileiðir
Lög og reglur sem heyra undir mælifræðisvið
Lög og reglur sem heyra undir neytendaréttarsvið
Lög og reglur sem heyra undir öryggissvið

Lög nr. 62/2005 um Neytendastofu gilda um starfsemi stofnunarinnar. Neytendastofa hefur eftirlit með eftirfarandi lögum og reglum (raðað eftir ártali):   

Lög nr. 95/2018 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun

Lög nr. 77/2015 um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998, með síðari breytingum (skoteldar, EES-reglur, stórfelld brot).
        Reglugerð nr. 414/2017 um skotelda

Lög nr. 76/2011um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr 56/2007um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd
        Reglugerð nr. 357/2013 um breytingu á reglugerð nr. 727/2009 um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2006/2004 frá 27. október 2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd (reglugerð um samvinnu um neytendavernd).
       Reglugerð nr. 444/2009 um innleiðingu ákvarðana framkvæmdastjórnar EB um samvinnu milli yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd að því er varðar gagnkvæma aðstoð. 

Lög nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn
       Reglugerð nr. 712/2012 um breytingu á reglugerð nr. 254/2009 um mælifræðilegt  eftirlit  með ósjálfvirkum vogum.
       Reglugerð nr. 561/2012 um mælifræðilegt  eftirlit  með varmarorkumælum.
       Reglugerð nr. 59/2012 um breytingu á reglugerð nr. 465/2007 um innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2004/22/EB um mælitæki.
       Gjaldskrá nr. 447/2014 um gjaldskrá fyrir kvörðunarþjónustu Neytendastofu.
       Reglugerð nr. 1200/2011 um tilvísanir til staðla og normskjala fyrir mælitæki.
       Reglugerð nr. 1160/2011 um mælieiningar.
       Reglugerð nr. 441/2010 um vigtarmannanámskeið.
       Reglugerð nr. 385/2010 um niðurfellingu reglugerða á sviði mælifræði.
       Reglugerð nr. 437/2009 um e-merktar forpakkningar.
       Reglugerð nr. 254/2009 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með ósjálfvirkum vogum nr. 254/2009 og nr. 467/2009
       Reglugerð nr. 253/2009 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með sjálfvirkum vogum nr. 253/2009 og nr. 467/2009
       Gjaldskrá nr. 186/2009 fyrir leyfisveitingu Neytendastofu fyrir innra eftirlit eigenda með löggildingarskyldum    mælitækjum.    
       Reglugerð nr. 1062/2008 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með vatnsmælum nr. 1062/2008 og nr. 252/2009
       Reglugerð nr. 1061/2008 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með raforkumælum nr. 1061/2008 og nr. 252/2009
       Reglugerð nr. 1060/2008 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með mælikerfum fyrir eldsneytisskammtara, tankbifreiðar og mjólk nr. 1060/2008 og nr. 252/2009
       Gjaldskrá nr. 935/2007 fyrir löggildingargjöld á mælitækjum
       Reglur nr. 650/2007 (samsett) um almennt og sérstakt hæfi löggiltra vigtarmanna nr. 650/2007 og auglýsing nr. 20/2008
       Reglugerð nr. 465/2007 um innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2004/22/EB um mælitæki
       Reglugerð nr. 956/2006 um starfshætti þeirra sem annast löggildingu mælitækja í umboði Neytendastofu
       Reglugerð nr. 955/2006 (samsett) um löggildingartákn og merkingar eftirlitsskyldra mælitækja nr. 955/2006, nr. 192/2007 og nr. 461/2009
       Reglugerð nr. 269/2006 um vínmál og löggildingu þeirra
       Reglugerð nr. 616/2000 um ósjálfvirkar vogir
       Reglugerð nr. 137/1994 um 5-50 kg rétthyrningslaga lóð og 1-10 kg sívöl lóð í millinákvæmnisflokki
       Reglugerð nr. 136/1994 um lóð frá 1 mg – 50 kg í hærri nákvæmnisflokkun
       Reglugerð nr. 130/1994 um gildistöku tiltekinnar tilskipana Evrópubandalagsins um mælitæki
       Skoðunarhandbók fyrir skoðun á innra eftirliti dreifiveitu fyrir vatns- og raforkumæla  

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu    
       Reglur nr. 876/2012 um heiti og merkingu textílvara sem inniheldur reglugerðir (ESB) nr. 1007/2011 og nr. 286/2012.
       Reglur nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu.
       Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum  
       Reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir.  
       Reglur nr. 366/2008 um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði
       Reglur nr. 385/2007 um verðmerkingar á bifreiðaeldsneyti
       Reglur nr. 384/2007 um sundurliðun á verði lyfja sem seld eru gegn lyfseðli
       Reglur nr. 383/2007 um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna
       Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri
       Reglur nr. 381/2007 um merkingar efnis í skófatnaði
       Reglur nr. 559/1994 um leiðbeinandi reglur um auglýsingar og umhverfisvernd
       Leiðbeinandi reglur um verðkannanir til opinberrar birtingar 
       Sameiginlegar stefnumarkandi reglur um sjónvarpsauglýsingar 

Lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Lög nr. 48/2003 um neytendakaup

Lög nr. 77/2002 um vörur unnar úr eðalmálmum
       Reglugerð nr. 938/2002 um vörur unnar úr eðalmálmum

Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu
        
Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur um rafræn viðskipti 
        
Upplýsingar fyrir neytendur um rafræn viðskipti 

Lög nr. 55/2019 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti 
        Reglugerð nr. 100/2020 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti
       Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. nóvember 
        

Lög nr. 57/2000 um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu
      Reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vöru og þjónustu 

Lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup

Lög nr. 42/2000 um þjónustukaup

Lög nr. 46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga

Lög nr. 23/1997 um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis

Lög nr. 134/1995 um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu
       Reglugerð nr. 217/2015 um breytingu á reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðingu
       Reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu
       Reglugerð nr. 74/2014 um málsmeðferð við beitingu tiltekinna innlendra tæknireglna vegna löglega markaðssettrar vöru í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, sjá (EB) nr. 764/2008.
       Reglugerð nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu o.fl.
       Auglýsing nr. 574/2012 um bann við markaðssetningu vöru sem inniheldur dímetýlfúmarat (DMF)
       Reglugerð nr. 564/2012 um breytingu á reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjóra Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr.2001/95/EB.
       Reglugerð nr. 471/2015 um breytingu á reglugerð nr. 619/2008, um bann við markaðssetningu, dreifingu og sölu kveikjara án barnalæsingar og kveikjara með óhefðbundið útlit sem höfða sérstaklega til barna, með síðari breytingum.  
      Reglugerð nr. 765/2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit
      Reglugerð nr. 619/2008 um bann við markaðssetningu, dreifingu og sölu kveikjara án barnalæsingar og kveikjara með óhefðbundið útlit sem höfða sérstaklega til barna.    
       Reglugerð nr 19/2008 um breytingu á reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB.
       Reglugerð nr. 348/2007 (samsett) um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í ökutækjum nr. 348/2007, nr. 172/2013 og nr, 43/2014.
       Reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB.
      Reglugerð nr. 957/2006 um aðferðareiningar fyrir hin ýmsu þrep samræmismatsins og reglur um áfestingu og notkun CE-samræmismerkja sem ætlað er að nota í tilskipunum um tæknilega samhæfingu
      Reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim og áorðnar breytingar nr. 492/2003
      Reglugerð nr. 635/1999 um persónuhlífar til einkanota
      Reglur nr. 501/1994 um gerð persónuhlífa
      Reglugerð nr. 237/1996 um eftirlit með samræmi reglna um öryggi framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins
      Skrá yfir staðla sem gilda um almennar vörur
      Ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar 2004/418/EB þar sem mælt er fyrir um viðmiðunarreglur varðandi stjórnun Bandalagskerfis um skjót skipti á upplýsingum (RAPEX-tilkynningarkerfið) og tilkynningar sem lagðar eru fram í samræmi við 11. gr. tilskipunar 2001/95EB
     Ákvörðun EÞ og ráðsins 768/2008/EB um sameiginlegan ramma um markaðssetningu á vöru og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 93/465/EBE
     Starfsreglur fyrir RAPEX-tilkynningarkerfið (2010/15/EB)
     Guidelines for RAPEX (2010/15/EU) - Starfsreglur á ensku

Lög nr. 120/2013 um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.

Lög nr. 118/2016 um fasteignalán
    Reglugerð nr. 270/2017 um fasteignalán til neytenda

Lög nr. 33/2013  um neytendalán
       Reglugerð nr. 965/2013 um útreikninga árlegra hlutfallstölu kostnaðar.
       Reglugerð nr. 921/2013 um staðlað eyðublað sem lánveitandi notar til að veita neytenda upplýsingar áður en lánssamningur er gerður.
       Reglugerð nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat.

Lög nr. 80/1994 um alferðir 
       Reglugerð nr. 156/1995 um alferðir

Lög nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldamerki
 
Lög nr. 141/2001 um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda
       Auglýsing um tilnefningu stjórnvalda og samtaka sem rétt hafa til lögbannsaðgerða í þágu heildarhagsmuna neytenda

Lög nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

EES viðbætir

 

 

 

TIL BAKA