Fara yfir á efnisvæði

Lög og reglur Neytendastofu

Lög og reglur sem heyra undir mælifræði 
Lög og reglur sem heyra undir neytendarétt 
Lög og reglur sem heyra undir öryggi vöru

Lög nr. 62/2005 um Neytendastofu gilda um starfsemi stofnunarinnar. Neytendastofa hefur eftirlit með eftirfarandi lögum og reglum (raðað eftir ártali):

Reglugerð nr. 1066/2021 um málsmeðferð Neytendastofu

Lög nr. 87/2018um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
Reglugerð nr. 803/2018 um tilkynningar til Neytendastofu um markaðssetningu rafrettna og áfyllinga fyrir rafrettur sem innihalda nikótín
Reglugerð nr. 255/2019 um merkingar áumbúðum rafrettna og áfyllinga og efni upplýsingarbæklings sem fylgja skal rafrettum og áfyllingum

Lög nr. 118/2016 um fasteignalán

Reglur nr. 1295/2020 um upplýsinga- og aðvörunarskyldu lánveitanda vegna fasteignalána til neytenda sem tengjast erlendum gjaldmiðlum.
Reglugerð nr. 270/2017 um fasteignalán til neytenda

Lög nr. 16/2016um neytendasamninga.
Reglugerð nr. 435/2016 um upplýsingar um nýtingu réttar til að falla frá samningi

Lög nr. 77/2015 um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998, með síðari breytingum (skoteldar, EES-reglur, stórfelld brot).
Skrá yfir staðla sem gilda um skotelda
Reglugerð nr. 414/2017um skotelda

Lög nr.120/2013 um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.

Lög nr. 33/2013 
um neytendalán
Reglugerð nr. 965/2013um útreikninga árlegra hlutfallstölukostnaðar.
Reglugerð nr. 921/2013 
um staðlað eyðublað sem lánveitandi notar til að veita neytenda upplýsingar áður en lánssamningur er gerður.
Reglugerð nr. 920/2013 
um lánshæfis- og greiðslumat.

Lög nr. 76/2011 
um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr 56/2007 um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd
Reglugerð nr. 357/2013 um breytingu á reglugerð nr. 727/2009 um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2006/2004 frá 27. október 2004um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd (reglugerð um samvinnu um neytendavernd).
Reglugerð nr. 444/2015 um breytingu á reglugerð nr. 444/2009, um innleiðingu ákvarðana framkvæmdastjórnar EB um samvinnu milli yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd að því er varðar gagnkvæma aðstoð.

Tilmæli framkvæmdastjórnar (2011/136/ESB) um viðmiðunarreglur varðandi framkvæmd reglna um gagnavernd í kerfi fyrir samvinnu um neytendavernd (CPCS-kerfið).

Lög nr. 91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn

Reglur nr. 515/2021 um framkvæmd námskeiða til löggildingar vigtarmanna.                                                                                   Auglýsing nr. 256/2019 um gjaldskrá fyrir prófunar- og kvörðunarþjónustu Neytendastofu.
Reglugerð nr. 487/2018 um breytingu á reglugerð um gerð og framleiðslu ósjálfvirks vogarbúnaðar, nr. 877/2016
Reglugerð nr. 486/2018
um breytingu á reglugerð um mælitæki nr. 876/2016
Auglýsing nr. 465/2018 um gjald vegna þátttöku á vigtarmannanámskeiðum í Reykjavík
Skrá yfir staðla undir mælitæki (MID)
Skrá yfir staðla undir gerð og framleiðslu ósjálfsvirks vogarbúnaðar (NAWI)
Reglugerð nr. 877/2016 um gerð og framleiðslu ósjálfsvirks vogarbúnaðar
Viðaukar með reglugerð nr. 877/2016 um gerð og framleiðslu ósjálfvirks vogarbúnaðars. Tilskipunina í held sinni auk viðauka má nálgast hér.
Reglugerð nr, 876/2016 um mælitæki
Viðaukar með reglugerð nr. 876/2016 um mælitæki. Tilskipunina í heild sinni auk viðauka má nálgast hér.
Reglugerð nr. 712/2012 um breytingu á reglugerð nr. 254/2009 um mælifræðilegt eftirlit með ósjálfvirkum vogum.
Reglugerð nr. 561/2012 um mælifræðilegt eftirlit með varmarorkumælum.
Gjaldskrá nr. 256/2019 um gjaldskrá fyrir prófunar- og kvörðunarþjónustu Neytendastofu.
Reglugerð nr. 1160/2011 um mælieiningar.
Reglugerð nr. 441/2010 um vigtarmannanámskeið.
Reglugerð nr. 385/2010 um niðurfellingu reglugerða á sviði mælifræði.
Reglugerð nr. 437/2009 um e-merktar forpakkningar.
Reglugerð nr. 254/2009 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með ósjálfvirkum vogum nr. 254/2009 og nr. 467/2009
Reglugerð nr. 253/2009 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með sjálfvirkum vogum nr. 253/2009 og nr. 467/2009
Gjaldskrá nr. 186/2009 fyrir leyfisveitingu Neytendastofu fyrir innra eftirlit eigenda með löggildingarskyldum mælitækjum.
Reglugerð nr. 1062/2008 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með vatnsmælum nr. 1062/2008 og nr. 252/2009
Reglugerð nr. 1061/2008 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með raforkumælum nr. 1061/2008 og nr. 252/2009
Reglugerð nr. 1060/2008 (samsett) um mælifræðilegt eftirlit með mælikerfum fyrir eldsneytisskammtara, tankbifreiðar og mjólk nr. 1060/2008 og nr. 252/2009
Gjaldskrá nr. 935/2007 fyrir löggildingargjöld á mælitækjum
Reglur nr. 650/2007(samsett) um almennt og sérstakt hæfi löggiltra vigtarmanna nr. 650/2007 og auglýsing nr. 20/2008
Reglugerð nr. 956/2006 um starfshætti þeirra sem annast löggildingu mælitækja í umboði Neytendastofu
Reglugerð nr. 955/2006 (samsett) um löggildingartákn og merkingar eftirlitsskyldra mælitækja nr. 955/2006, nr. 192/2007 og nr. 461/2009
Reglugerð nr. 269/2006 um vínmál og löggildingu þeirra
Reglugerð nr. 137/1994 um 5-50 kg rétthyrningslaga lóð og 1-10 kg sívöl lóð í millinákvæmnisflokki
Reglugerð nr. 136/1994 um lóð frá 1 mg – 50 kg í hærri nákvæmnisflokkun
Reglugerð nr. 130/1994 um gildistöku tiltekinnar tilskipana Evrópubandalagsins um mælitæki

Skoðunarhandbók fyrir skoðun á innra eftirliti dreifiveitu fyrir vatns- og raforkumæla

Reglur Neytendastofu um e-merkið á forpakkningum. Viðurkenningu á kerfum pökkunaraðila og framleiðanda.

Lög nr. 55/2019um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti

Reglugerð nr. 100/2020 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

Reglur nr. 1212/2020 um verðmerkingar og verðsamanburð á orkugjöfum fyrir bifreiðar.
Reglur nr. 220/2015 um heiti og merkingu textílvara sem innleiða reglugerðir (ESB) nr. 1007/2011 og nr. 286/2012.
Reglur nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu.
Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum
Reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir.
Reglur nr. 366/2008 um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði
Reglur nr. 384/2007 um sundurliðun á verði lyfja sem seld eru gegn lyfseðli
Reglur nr. 383/2007 um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna
Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri
Reglur nr. 381/2007 um merkingar efnis í skófatnaði
Reglur nr. 559/1994 um leiðbeinandi reglur um auglýsingar og umhverfisvernd
Leiðbeinandi reglur um auðþekkjanlegar auglýsingar

Samstarfssamningur Fjölmiðlanefndar og Neytendastofu um eftirlit með viðskiptaboðum

Leiðbeinandi reglur um verðkannanir til opinberrar birtingar
Sameiginlegar stefnumarkandi reglur um sjónvarpsauglýsingar 

Lög nr. 48/2003 um neytendakaup

Lög nr. 77/2002 um vörur unnar úr eðalmálmum
Reglugerð nr. 938/2002 um vörur unnar úr eðalmálmum

Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu
Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur um rafræn viðskipti
Upplýsingar fyrir neytendur um rafræn viðskipti

Lög nr. 57/2000 um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu
Reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vöru og þjónustu
Viðaukar með reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vörur og þjónustu

Lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup

Lög nr. 42/2000 um þjónustukaup

Lög nr. 134/1995 um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu
Reglugerð nr. 728/2018 um gerð persónuhlífa
Reglugerð nr. 734/2015 um breytingu á reglugerð nr. 619/2008 um bann við markaðssetningu, dreifingu og sölu kveikjara án barnalæsingar og kveikjara með óhefðbundið útlit sem höfða sérstaklega til barna, með síðari breytingum
Reglugerð nr. 217/2015 um breytingu á reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu
Reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu
Skrá yfir staðla sem gilda um leikföng
Reglugerð nr. 74/2014 um málsmeðferð við beitingu tiltekinna innlendra tæknireglna vegna löglega markaðssettrar vöru í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, sjá einnig (EB) nr. 764/2008.
Reglugerð nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu o.fl Reglugerð nr. 765/2008, um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit
Auglýsing nr. 574/2012 um bann við markaðssetningu vöru sem inniheldur dímetýlfúmarat (DMF)
Reglugerð nr. 564/2012 um breytingu á reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjóra Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr.2001/95/EB.
Reglugerð nr. 765/2008, um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit
Reglugerð nr. 619/2008 um bann við markaðssetningu, dreifingu og sölu kveikjara án barnalæsingar og kveikjara með óhefðbundið útlit sem höfða sérstaklega til barna.
Reglugerð nr 19/2008 um breytingu á reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB.
Reglugerð nr. 348/2007 (samsett) um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í ökutækjum nr. 348/2007, nr. 172/2013 og nr, 43/2014.
Reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB.
Reglugerð nr. 957/2006 um aðferðareiningar fyrir hin ýmsu þrep samræmismatsins og reglur um áfestingu og notkun CE-samræmismerkja sem ætlað er að nota í tilskipunum um tæknilega samhæfingu
Reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim og áorðnar breytingar nr. 492/2003
Reglugerð nr. 237/1996 um eftirlit með samræmi reglna um öryggi framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins

Ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar 2004/418/EB þar sem mælt er fyrir um viðmiðunarreglur varðandi stjórnun Bandalagskerfis um skjót skipti á upplýsingum (RAPEX-tilkynningarkerfið) og tilkynningar sem lagðar eru fram í samræmi við 11. gr. tilskipunar 2001/95EB

Ákvörðun EÞ og ráðsins 768/2008/EB um sameiginlegan ramma um markaðssetningu á vöru og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 93/465/EBE

Starfsreglur fyrir RAPEX-tilkynningarkerfið (2010/15/EB)

Guidelines for RAPEX (2010/15/EU) - Starfsreglur á ensku

Lög nr. 141/2001 um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

Auglýsing nr. 1320/2011 um tilnefningu stjórnvalda og samtaka sem rétt hafa til lögbannsaðgerða í þágu heildarhagsmuna neytenda

Lög nr. 25/1991um skaðsemisábyrgð

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

Lög nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerki

EES viðbætir

Reglugerð nr. 649/2015 um góðar starfsvenjur við rannsóknir.

 

 

TIL BAKA